Direktorji in drugi določevalci v podjetjih želijo učinkovite sodelavce, ki bodo zagotavljali poslovno uspešnost. Z oceno procesa mišljenja zanesljivo ugotovite ali bo oseba učinkovito opravljala delo na izbranem delovnem mestu.

Kadar napovedujemo delovno uspešnost, si želimo napovedati učinkovitost. Uporabna psihologija nam to omogoča, pri tem pa je pomembno, da najprej razumemo kaj točno vpliva na učinkovitost. Delovna učinkovitost je sestavljena iz preproste formule: DELOVNA UČINKOVITOST = STROKOVNA KOMPETENTNOST x OSEBNOSTNA KOMPETENTNOST x KOMPETENTNOST VODENJA. Sodelavec bo učinkovit, če bo njegov potencial ugoden na vseh treh faktorjih.

Delovna učinkovitost

Ste opazili, da gre pri delovni učinkovitosti za operacijo množenja? To pomeni, da je vsak faktor oziroma količnik pomemben. Na strokovno učinkovitost vplivajo znanje in strokovne kompetence, osebnostno učinkovitost raziskujemo s psihološkim testiranje in drugimi orodji za raziskovanje osebnosti, za učinkovitost vodenja pa skrbimo z stalnim vlaganjem v kulturo sodelovalnega vodenja podjetja.

Podjetja in njihovi odločevalci z lahkoto ocenjujejo strokovno kompetentnost z oceno znanj in kompetenc. Mnogo slabše pa ocenjujejo osebnostne kompetence, saj so te ocene večkrat podvržene subjektivni presoji. Krivec so napake prvega vtisa ali druge kognitivne disonance, ki potrjujejo naše odločitve s pomanjkljivi dejstvi. Še najslabše pa ocenjujejo kompetentnost vodenja, saj težko razkrivajo lastno slepo pego vodstvenih kompetenc. Zato organizacijski psihologi predlagamo uporabo bolj objektivnih, veljavnih in zanesljivih metod za oceno učinkovitosti. Če pa se kadrovanja lotite sami je pomembno, da imate jasen model za napovedovanje učinkovitosti. Predlagamo vam, da oceno osebnostne učinkovitosti in učinkovitosti vodenja naslonite na proces mišljenja. S raziskavo procesa mišljenja ugotovite ali ima oseba prave osebnostne kompetence za učinkovito opravljanje dela. Spoznajte proces mišljenja in razvijajte visoko učinkovite time.

Proces mišljenja in delovna učinkovitost

Proces mišljenja je način obdelave inforamcij, ki stalno poteka v naših možganih. Predstavlja reševanje problema, ki sledi procesno urejeni logiki. Če misel v naših možganih »pretočno« teče od ideje do končne rešitve, potem smo pri reševanju problemov in delu učinkoviti. To pomeni, da ne prihaja do nepotrebnih »zastojev« v miselnem toku. Za učinkovito obdelavo informacij in reševanje problemov je potreben pretočen proces mišljenja, ki poteka v šestih zaporednih fazah. Prvo fazo predstavlja ustvarjalno mišljenje, ko pridobivamo ideje, informacije in podatke. Nato sledi analitično mišljenje, ko zbrane ideje, informacije in podatke obdelamo in analiziramo. Tretja je faza strateškega mišljenja, ko pripravimo različne strategije za reševanje problema. Sledi četrta faza, kjer sprejemamo odločitve in izberemo usterzno strategijo za doseganje cilja. V peti fazi načrtujemo korake in resurse za čim bolj učinkovito implementacijo rešitve. V zadnji šesti fazi pa opravljamo delo in korekcije, da bi učinkovito dosegli cilj. Proces mišljenja povzema logiko agilnega mišljenja.

Oceno osebnostne učinkovitosti omogočajo mnoga orodja, oceno učinkovitosti procesa mišljenja pa spletno psihološko orodje egoMAX (www.egomax.si). Lahko pa se napovedovanja učinkovitosti lotite sami. Pripravite praktično nalogo reševanja problema in z metodo ocenjevalnega centra opazujte osebo. Zanima vas način kako oseba opravlja delo, zato opazujte koliko časa oseba nameni posamezni fazi reševanja problema in razmislite o kvaliteti izdelkov faze. Na primer, če je oseba izbrala prvo idejo, ki jo je našla v spominu in začela z analizo je velika verjetnost, da njen proces mišljenja ne podpira ustvarjalnosti. Prav tako se vprašajte ali je oseba zvezno zaključevala naloge in vloge posameznih faz. Če  proces ni napredoval in ni bil tekoč ali pa je oseba preskakovala ali se vračala v predhodne faze, potem proces mišljenja ni pretočen. Kandidat bo na primer zelo težko sprejel odločitev in se bo stalno vračal k analizi dejavnikov, namesto, da bi prevzel odgovornost in sledil izdelani strategiji. Kjer ugotovite zastoje v procesu mišljenja lahko pričakujete, da boste osebo morali podpreti z ustreznim vodenjem ali timskim opravljanjem dela.

Kakšne so koristi poznavanja procesa mišljenja?

Če dobro poznate proces mišljenja, lahko napovedujete kako učinkovito bo oseba opravljala delo in reševala probleme povezane z posameznimi delovnimi področji. To pomeni, da lahko z veliko verjetnostjo napoveste, da bo ustvarjalna oseba zelo primerna za delo v razvoju, analitik v računovodstvu, nekdo z dobrim strateškim mišljenjem v usmerjanju procesov, odločevalec v samozavestnem vodenju ljudi, načrtovalec pri vodenju izmene in izvajalec v proizvodnji. Z analizo procesa mišljenja ugotavljate tudi kdo bo primeren za vodenje in načrtujete visoko učinkovite komplementarne time, kjer sodelavci prispevajo svoje potenciale in drug drugemu pokrijejo šibkosti.

Če se odločite za oceno učinkovitosti procesa mišljenja s spletnim psihološkim orodjem egoMAX (www.egomax.si), boste pridobili:

  • vpogled v celovito učinkovitost procesa mišljenja;
  • vpogled v vpliv prepričanj in motivov na zavzeto opravljanje različnih delovnih nalog;
  • vpogled v vpliv čustev in čustvene energije na učinkovitost opravljanja različnih nalog;
  • in hiter pregled primernosti sodelavca za delo na različnih delovnih področjih.

Članek je bil objavljen v marčevski Reviji direktor, št. 28. Vabljeni k branju.

Uporabna psihologija ponuja še veliko priložnosti za osebno in strokovno rast. Vabljeni, da z nami navežete stik in raziskujete proces mišljenja pri sebi in svojih sodelavcih.

V mesecu decembru 2018 bomo na Taktiki plus izvajali skop delavnic o agilnosti. Vabljeni na svetovalno delavnico “Agilno mišljenje“, ki bo 11. 02. 2019 med 17:00 in 20:00 na Taktiki plus. Vabljeni k prijavi – www.taktika-plus.si/dogodki.

Jan Kovačič, univ. dipl. psiholog,
Vodja projektov in svetovalec

E: jan.kovacic@taktika-plus.si
M: 031 753 802