Hočete postati Mojster agilnega reševanja problemov? Mojstrsko agilno reševanje zahtevnejših problemov temelji na šestih »stebrih« ali ključnih osebnostnih značilnostih: agilnosti, proaktivnosti, procesni usmerjenosti, pretočnosti mišljenja, strukturiranosti in vztrajnosti. Tako kot vse osebnostne lastnosti je mogoče tudi navedene spreminjati, z namenom, da jih okrepimo toliko, da nam omogočajo vrhunsko reševanje problemov in s tem doseganje vrhunskih rezultatov in ciljev.

 

Mojster Jaka, mojster Jaka, al že spišOb besedi »mojster« najprej pomislimo na ljudi, ki opravljajo različne obrtniške dejavnosti, čeprav je mojstrstvo povezano s kakršnokoli človekovo dejavnostjo. Termin »mojster« je star že tisočletja. Nanaša se na ljudi, ki so sposobni doseganja vrhunskih rezultatov. Že nekaj let gledamo na mojstrstvo skozi prizmo agilnosti in pretočnosti procesa mišljenja. Oglejmo si povezanost pojmov:


MojsterMojstrsko.
V Slovarju slovenskega knjižnega jezika je »mojster« opredeljen kot nekdo, ki zna nekaj dobro strokovno narediti, tisti, ki ima najvišjo usposobljenost v stroki in je sposoben druge učiti kako se nekaj kakovostno naredi. »Mojster« je najvišji naslov za tiste, ki dosegajo vrhunske rezultate na nekem področju. Znan je pregovor »vaja dela mojstra«, ki temelji na misli, da je za mojstrstvo potrebna vztrajna vaja. Torej gre pri mojstru za izrazito praktični vidik dejavnosti. Iz vseh treh opredelitev lahko sklepamo, da so bili »mojstri« že od nekdaj »agilni« ljudje, zato so postali »mojstri«. Agilnost je tista njihova osebnostna značilnost, ki jim je omogočila mojstrstvo. Na poseben, agilni način, znajo kombinirati znanje, sposobnosti, veščine in druge elemente učinkovitega dela, z namenom doseganja vrhunskih rezultatov.

Naš simbolični »Mojster Jaka« je vrhunski mojster ustvarjalnega reševanja zahtevnih problemov, saj je vizionar in zagledan v »učinkovito doseganje ciljev«.

agilnostAGILNO. Agilnost je osebnostna značilnost, ki temelji na načinu agilnega mišljenja. Odraža se v hitrem, koordiniranem, inovativnem, dinamičnem in alternativnem odzivanju na spremembe v okolju, z namenom doseganja vrhunskih rezultatov. Omogoča svobodo in fleksibilnost pri preizkušanju novih idej in pristopov ter uporabi različnih metod in tehnik.

proaktivnoPROAKTIVNO. Proaktivnost je osebnostna značilnost, ki izhaja iz notranje motivacijske potrebe po samostojnem sprožanju aktivnosti za doseganje ciljev. Temelji na prepričanju, da vsaki akciji sledi reakcija. Ustreznim akcijam sledijo ustrezne reakcije. Težava nastopa z dejstvom, da je po naravni danosti manjši delež ljudi usmerjen v proaktivno delovanje, zato smo velikokrat odvisni od spodbud iz okolja. Proaktivna usmerjenost je pomembna za odpravljanje šibkih točk v procesih mišljenja. Usmerjanje ključnih zaposlenih v treninge za krepitev pretočnosti mišljenja je velikega pomena prav zaradi te osebnostne značilnosti.

procesno

PROCESNO. Procesna usmerjenost je osebnostna značilnost, ki izhaja iz notranje motivacijske potrebe po logično urejenem zaporednem izvajanju aktivnosti, ki temelji na sposobnosti digitalnega razmišljanja. Omogoča razvrščanje načinov in stilov mišljenja, in s tem ustreznih aktivnosti, v določeno opredeljeno zaporedje v postopku reševanja problemov in optimalnega doseganje ciljev.

 

flowPRETOČNO. Pretočnost mišljenja ali pretočnost procesa obdelave informacij za doseganje ciljev je osebnostna značilnost, ki izhaja iz notranje motivacijske usmerjenosti v uporabo različnih načinov ustvarjalnega, analitskega, strateškega, odločevalnega, izvedbeno načrtovalnega in kontrolnega mišljenja. Posledice manjše pozornosti se kažejo v šibkih točkah, ki jih lahko obvladujemo z ozaveščanjem teh točk, uporabo vrste različnih metod in tehnik za podporo mišljenju ter ustreznim treningom. Pomembnost pretočnosti mišljenja se odraža v učinkovitosti uporabe osebnega potenciala, zato je močna pretočnost mišljenja pogoj za vrhunske rezultate.

strukturaSTRUKTURIRANO. Strukturiranost je osebnostna značilnost, ki predstavlja moč usmerjenosti v opredeljevanje elementov, ki so pomembni za doseganje ciljev. Trening mojstrskega reševanja zahtevnejših problemov zahteva strukturiran programski pristop, saj gre za spremembo ustaljenega načina mišljenja. Začetek je preprost in kratek. Na prvi stopnji je treba »odmrzniti« ustaljeni način in opredeliti šibke točke. Na drugi stopnji je treba »osvojiti« tiste metode in tehnike za podporo procesu reševanja problemov,  ki lahko »podprejo« šibke točke in omogočajo uporabo v različnih kombinacijah. Takšna uporaba metod in tehnik pa praktično razvija agilnost. Praksa kaže, da je približno 12 ur sodelovanja v uvodni učni delavnici ali nekaj ur coachinga dovolj, da posameznik samostojno nadaljuje s treningom. Prav je, da se delavnica začne s testom egoMAX, ki omogoča vpogled v posameznikove začetne pozicije.

vztrajnostVZTRAJNO. Vztrajnost je osebnostna značilnost, ki predstavlja moč usmerjenosti v dalj časa trajajoče in ponavljajoče izvajanje aktivnosti za doseganje ciljev. Vztrajni trening postopka reševanja zahtevnejših problemov je pogoj za razvoj agilnega reševanja problemov. Postopek je že vgrajen v posameznikovi »programski opremi«, a s šibkimi točkami. Po ozaveščanju šibkosti v individualnem procesu reševanja problemov je najbolj pomembna nadgradnja z metodami in tehnikami za podporo temu procesu. Temu mora slediti trening, katerega rezultat se potem odraža v učinkovitejšem delu in doseganju boljših, tudi vrhunskih rezultatov. Izboljšave v procesu reševanja problemov se posledično indirektno kažejo tudi v izboljšanju temeljnega procesa mišljenja.

Navedene osebnostne lastnosti lahko krepimo posredno z usmerjenim treningom postopka reševanja problemov, ob uporabi ustreznih metod in tehnik za podporo šibkim točkam v postopku. Opredelitev šibkih točk v postopku omogoča psihološko testno orodje egoMAX, ki s tem omogoča tudi ustrezen nabor in izbor metod in tehnik, ki jih mora posameznik obvladati, da bi postal mojster agilnega reševanja problemov. Z optimizacijo procesov mišljenja omogočamo stalno krepitev učinkovitosti dela.

Si želite odkriti svoj potencial in optimizirati svoje procese mišljenja? Pišite nam na info@egomax.si ali nas pokličite na tel: 01 42 14 00.

Pripravil: Milan Terpin, univ. dipl. psiholog, vodilni svetovalec, Taktika plus d.o.o.