Kaj lahko storimo za vas ?

CELOVITO PSIHOLOŠKO TESTIRANJE

Celovito psihološko testiranje je storitev ocenjevanja osebnostnega potenciala, namenjena poglobljenemu razumevanju in analizi osebnosti. Omogoča celovit vpogled v posameznikovo osebnost, v njegove šibke in močne točke v treh delih osebnosti: razumsko-logičnem delu, motivacijsko-upravljavskem delu ter čustveno komunikacijskem delu osebnosti.

UPORABA: Kadar zaposljujemo ali razmišljamo o svojih ključnih sodelavcih in načrtujemo njihov osebnostni razvoj.

KORISTI:

✓ Učinkovita selekcija med ključnimi sodelavci za delovno mesto v vašem podjetju;

✓ Zmanjševanje tveganj ob zaposlovanju, prerazporejanju in odhajanju sodelavcev;

✓ Učinkovito načrtovanje projektnih ter vodstvenih timov;

✓ Usmerjen razvoj sodelavcev v skladu s preferencami ter potrebami;

Konkretni nasveti za nadaljni razvoj in vodenje sodelavcev.

POSTOPEK TESTIRANJA:

 1. Prepoznavanje pričakovanj naročnika preko usmerjenega pogovora s predstavniki naročnika.
 2. Psihološko testiranje razumsko-logičnega, upravljalsko-motivacijskega in čustveno-komunikacijskega dela osebnosti.
 3. Usmerjen psihodiagnostični intervju, ki omogoči vplogled v bistvene dejavnike osebnosti in razvojnih priložnosti.
 4. Priprava ekspertnega mnenja in svetovanje na podlagi timske obravnave zbranih informacij.
 5. *Primerjalna analiza za poglobljeno sestavljanje učinkovitih timov (npr. vodstvena ekipa) in svetovanje. (*po dogovoru)

STORITEV VKLJUČUJE:

✓ 3-4 ure klasičnega psihološkega testiranja, z usmerjeno baterijo 12-17 psiholoških testov (nabor testov se prilagaja delovnemu mestu in namenu testiranja);

✓ 1 uro kariernega svetovanja s povratnimi informacijami o testiranju;

Ekspertno mnenje, ki ga običajno pripravimo v največ dveh dneh po psihološkem testiranju.

✓ Možnost brezplačnega posvetovanja s svetovalcem.

»S Taktiko plus že nekaj let uspešno sodelujemo pri kadrovanju, analizi kadrov in razvoju zaposlenih. Njihova ekipa, znanje in izkušnje nam pri tem zelo pomagajo. S sodelovanjem z njimi smo zelo zadovoljni in jih priporočamo tudi drugim podjetjem, ki se zavedajo pomembnosti vseh zaposlenih.«

Tomaž Smrkolj

Generalni Direktor, Strip's

KRATKO PRESEJALNO PSIHOLOŠKO TESTIRANJE

Kratko presejalno psihološko testiranje je storitev osnovnega ocenjevanja osebnostnega potenciala, namenjena hitri analizi temeljnih elementov osebnosti in veščin, potrebnih za učinkovito opravljanje dela.

UPORABA: Kadar izbiramo najbolj primernega sodelavca za izbrano delovno mesto.

KORISTI:

✓ Zmanjševanje tveganj ob zaposlovanju, prerazporejanju in odhajanju sodelavcev;

✓ Učinkovito načrtovanje projektnih ter vodstvenih timov;

✓ Učinkovit pregled potrebnih osebnostnih potencialov, potrebnih za učinkovito opravljanje dela.

POSTOPEK TESTIRANJA:

 1. Prepoznavanje pričakovanj naročnika preko usmerjenega pogovora s predstavniki naročnika.
 2. Psihološko testiranje intelektualnega in motivacijskega  potenciala, poklicnega vedenja, socialnih kompetenc in psiholoških prvin.
 3. *Usmerjen psihodiagnostični intervju, ki omogoči vplogled v bistvene dejavnike osebnosti in razvojnih priložnosti (*po dogovoru)
 4. Priprava ekspertnega mnenja in svetovanje na podlagi timske obravnave zbranih informacij.

STORITEV VKLJUČUJE:

✓ 1,5 – 2 uri klasičnega psihološkega testiranja, z usmerjeno baterijo 4 psiholoških testov;

✓ Možnost kratkega polurnega kariernega svetovanja s povratnimi informacijami o testiranju;

Kratko ekspertno mnenje, ki ga običajno pripravimo v največ dveh dneh po psihološkem testiranju.

✓ Možnost brezplačnega posvetovanja s svetovalcem.

SPLETNO OCENJEVANJE OSEBNOSTNE UČINKOVITOSTI  egoMAX

Spletno psihološko testiranje egoMAX je enostavna in učinkovita metoda za ocenjevanje osebnostne učinkovitosti za delo. Storitev je namenjena ugotavljanju pretočnosti procesa mišljenja, motivacije, in kakovosti obdelave podatkov za različna področja dela (zbiranje informacij, analiza informacij pri analitičnem delu, strateško načrtovanje, odločanje, načrtovanje delovnih aktivnosti in spremljanje ter samoregulacija ob izvajanju dela). Ob tem se preverja tudi razmerje čustvene energije posameznika, ki kaže na njegovo produktivnost, obvladovanje stresa in usmerjenost v konflikte.

UPORABA: Kadar vas zanima učinkovitost sodelavca za opravljanje specifičnega dela v vašem podjetju.

KORISTI:

✓ Učinkovito prepoznavanje potencialov in šibkosti za opravljanje specifičnih vrst dela.

✓ Učinkovito načrtovanje projektnih ter vodstvenih timov;

✓ Učinkovita osnova za usmerjanje sodelavcev in razvijanje potencialov;

POSTOPEK TESTIRANJA:

 1. Prepoznavanje pričakovanj in dogovor z naročnikom – možno tudi speltno naročilo preko spletne strani www.egomax.si
 2. Spletno psihološko testiranje preko zaščitene platforme, v katero se kandidat prijavi preko unikatne povezave ki jo prejme preko elektronske pošte.
 3. Prejem ocene učinkovitosti osebnosti, sestavljena iz: grafičnega prikaza rezultatov, opisom rezultatov in ekspertnim mnenjem o osebnostnem potencialu – osebnostni učinkovitosti.
 4. *Primerjalna analiza za poglobljeno sestavljanje učinkovitih timov (npr. vodstvena ekipa) in svetovanje.

STORITEV VKLJUČUJE:

✓ Spletno psihološko testiranje (čas reševanja: 20-50min), ki vključuje baterijo 4 psiholoških testov;

✓ Ekspertno mnenje, ki ga naročnik (in ciljna oseba*) prejme po elektronski pošti v “.pdf” obliki v roku 3 delovnih dni. Navadno pa naslednji delovni dan, saj je učinkovitost tudi naša vrednota pri delu.

✓ Možnost brezplačnega posvetovanja s svetovalcem.

(*po dogovoru)

Obiščite spletno stran: www.egomax.si

COACHING VODIJ IN KLJUČNIH SODELAVCEV

Individualni ali timski coaching vodij in ključnih sodelavcev za krepitev osebnostne učinkovitosti in odličnosti skozi razvoj specifičnih kompetenc. Metoda coachinga omogoča interaktiven pristop k pridobivanju informacij in veščin iz področja uporabne psihologije ter sproten prenos znanj in veščin v praktično delo. Namen je pridobiti vpogled v psihološke pojave na področju medosebnih odnosov v povezavi z delovnimi procesi in pridobiti praktično znanje ter izkušnjo o tehnikah in strategijah za vodenje sodelavcev in reševanje specifičnih problemov iz vašega delovnega okolja.

Individualni coaching je storitev namenjena pogovoru med sodelavcem in coachem, ki skupaj aktivno predelujeta primere z dela, zapišeta cilje, pripravljata poti k rešitvi.

Timski coaching je storitev, kjer v skupini sodelavcev (2-6 ljudi) kratko predstavimo izhodišče za lažjo obravnavo situacij z dela, nato pa sledijo analize situacij, vaje, intervizija, supervizija in priprava na učinkovit prenos znanja in veščin v prakso.

UPORABA: Kadar želite na najhitrejši način dosegati zastavljene razvojne cilje.

KORISTI:

✓ Obravnavanje specifičnih situacij iz vašega delovnega okolja.

✓ Izboljšajte osebne in poslovne dosežke in rezultate.

✓ Aktivirajte osebne potenciale in notranje vire moči.

Coaching za KARIERNI IN POKLICNI RAZVOJ:

 • Prevzemanje vodstvene vloge.
 • Prevzemanje strateške vodstvene vloge.
 • Motivacija in moč osebnih vrednot.
 • Samopodoba in spodbujanje potenciala sodelavcev.
 • Konstruktivna in odprta komunikacija.
 • Vodstveno sporočanje in podajanje povratnih informacij.
 • Vodenje agilnega tima.
 • Vodenje po procesu reševanja problemov.
 • Sprejemanje odločitev in sodelovalno vodenje.
 • Učinkovito prenašanje znanja in veščin na sodelavce.
 • EQ za motiviranje in pozitivno ravnanje z deležniki.
 • Kako najhitreje dosežem svoj individualni cilj na poslovnem področju?
 • Odlična uporabniška izkušnja.

Coaching za OSEBNI RAZVOJ:

 • Komunikacijske spretnosti in osebnostna odprtost za medsebojno sodelovanje.
 • EQ – učinkovito obvladovanja različnih situacij ob delu in v življenju.
 • Obvladovanje čustev in čustvene spretnsoti na delovnem mestu.
 • Avtentičnost in skrb za osebno ravnovesje.
 • Osebnostna prožnost in fleksibilnost v mišljenju, vedenju in delu.
 • Realna in pozitivna samopodoba za pristno življenje.
 • Spodbujanje ustvarjalnega mišljenja in ustvarjalnega dela.
 • Krepitev notranje motivacije in osebni karieri razvoj.
 • Razvoj osebnostne odličnosti.
 • Razvoj osebnostne agilnosti

»V sodelovanju s Taktiko plus smo izvedli projekt Celostni pristop k oblikovanju in krepitvi etične kulture podjetja. Za največjo korist, ki jo je prinesel izveden projekt ocenjujem to, da smo najvišje vodstvo in srednji management na novo ozavestili pomen, ki ga ima etično ravnanje na ugled podjetja. Skozi različne aktivnosti v projektu smo hkrati spoznavali sebe v odnosu do sodelavcev in naravni posameznika ozavestili svoje osebne lastnosti in značilnosti ter spoznali prednosti naše prednosti in področja, kjer se lahko kot posamezniki izboljšamo.«

mag. Franc Props

generalni direktor, SPL d.d.

IZKUSTVENE DELAVNICE UPORABNE PSIHOLOGIJE

Interaktivne učne delavnice z izkušenimi svetovalci, psihologi, so usmerjene v trening veščin in reševanje realnih primerov iz dela. Storitve usmerimo k vašim sodelavcem in se osredotočimo na njihova znanja in izkušnje ter jih skozi izkustvene svetovalne delavnice spodbudimo, da aktivno oblikujejo potrebne veščine. Ob tem se vam prilagodimo v vsebini, trajanju in poglobljenosti (od 2 do 8 ur na temo).

UPORABA: storitve delavnice uporabimo, kadar želite na interaktiven in zabaven način v skupini sodelavcev ciljno razvijati veščine.

KORISTI:

 Izboljšali boste svoje medosebne odnose.

  Preživeli boste kvaliteten čas s skupino svojih sodelavcev.

  Na delavnicah boste ciljno razvijali svoje kompetence.

Opremimo vas s konkretnimi protokoli, smernicami in tehnikami, ki jih boste lahko aplicirali v svoje delovno okolje.

Za popotnico vam damo še priročnik “receptov” s konkretnimi primeri in tehnikami, prilagojen vašemu okolju in situacijam.

»Za sodelovanje s Taktiko plus smo se odločili z namenom nadgradnje kompetenc zaposlenih v našem kontaktnem centru. Z usposabljanjem smo želeli izkoristiti vse različne priložnosti kontakta stranke v proaktivne prodajne namene.Postavljeni cilji so bili doseženi oz. lahko bi rekli, da tudi preseženi. Predavatelji sos svojim energičnim pristopom pritegnili tudi največje kritike. Pridobljene praktične veščine zaposleni uspešno uporabljajo pri vsakokratnem kontaktu s stranko. Zahvaljujemo se Taktiki plus za odlično sodelovanje.«

Vesna Vodopivec

direktorica Sektorja za upravljanje s kadri in razvoj organizacije, NLB d.d.

Delavnice iz področja psihologije komunikacije:

 • MOČ POZITIVNE KOMUNIKACIJE – Delavnica za razvoj dobrih medosebnih odnosov na delovnem mestu.
 • ASERTIVNA KOMUNICIJA ZA DOBRE MEDOSEBNE ODNOSE – Delavnica namenjena spoznavanju in treningu učinkovite komunikacije.
 • PSIHOLOGIJA ZA VSAKODNEVNO KOMUNIKACIJO S STRANKAMI – Delavnica namenjena vsem sodelavcem, ki se pri svojem delu srečujejo s strankami.
 • INFORMIRANJE, DELEGIRANJE in POVRATNO INFORMIRANJE – Delavnica in trening učinkovite izmenjave informacij med člani tima.
 • OBVLADOVANJE TEŽAVNIH STRANK – Delavnica namenjena sodelavcem, ki se pri svojem delu srečujejo s težavnimi strankami.
 • NAUČIMO SE DOGOVARJATI – Delavnica na temo reševanja problemov in usklajevanja mnenj.
 • PSIHOLOGIJA PRVEGA VTISA – Delavnica namenjena spoznavanju s triki neverbalne komunikacije.
 • VEŠČINE SVETOVALNEGA DELA – Delavnica namenjena vsem strokovnim delavcem, ki opravljajo svetovalno delo s strankami.
 • MEDGENERACIJSKA KOMUNIKACIJA – Delavnica  namenjena spoznavanju in obvladovanju medgeneracijskih razlik v vzorcih komunikacije.

Delavnice iz področja psihologije vodenja:

 • SAMOPODOBA VODJE IN SPODBUJANJE POTENCIALA SODELAVCEV – Delavnica namenjena vodjem, ki želijo spodujati osebnostni potencial svojih sodelavcev.
 • KONSTRUKTIVNA IN ODPRTA VODSTVENA KOMUNIKACIJA – Delavnica za krepitev veščin vodstvene komunikcije (sporočanje, delegiranje, podajanje povratne inforamcije…).
 • VODENJE PO PROCESU REŠEVANJA PROBLEMOV – Delavnica namenjena spoznavanju s procesom reševanja problemov in trening tehnik za učinkovito reševanje problemov.
 • SODELOVALNO VODENJE IN SPREJEMANJE ODLOČITEV – Delavnica namenjena spoznavanju in razvoju učinkovitih stilov vodenja sodelavcev.
 • UČINKOVITO PRENAŠANJE ZNANJA IN VEŠČIN NA SODELAVCE – Delavnica za krepitev veščin povezanih z kolegialnim coachingom, predajanjem znanja in podpiranja sodelavcev.
 • EQ ZA MOTIVIRANJE IN POZITIVNO RAVNANJE S SODELAVCI – Delavnica skozi katero spoznate pomen čustev na delovnem mestu in se naučite usmerjati energijo čustev v produktuvno delo.
 • SKRB ZA DOBRE MEDOSEBNE ODNOSE V MOJEM TIMU – Delavnica namenjena vodjem, ki želijo krepiti pozitivno soodvisnost in usvariti sproščeno timsko okolje.
 • VODENJE V MEDGENERACIJSKEM OKOLJU – Delavnica namenjena spoznavanju z značilnostmi generacij na delovnem mestu in spoznavanje z vlogo vodje pri vodenju medgeneracijskega tima.

Delavnice iz področja psihologije marketinga in trženja:

 •  ODLIČNA UPORABNIŠKA IZKUŠNJA – Delavnica, kjer se boste naučili, kako z osebnostjo doseči odlično uporabniško izkušnjo.
 • VZPOSTAVLJANJE KONTAKTA IN RAZISKOVANJE PRIČAKOVANJ – Delavnica namenjena razvoju tržnega komuniciranja za vzpsotavljanej stikov in pospeševanje prodaje.
 • USTVARJANJE PRODAJNIH PRILOŽNOSTI – Delavnica, kjer se boste naučili raziskovati kupčeve motive in voditi proces  za ustvarjanje prodajnih priložnosti.
 • OBLIKOVANJE PRODAJNIH ZGODB – Delavnica na kateri boste oblikovali konkretna prodajna sporočila in prodajne zgodbe za vaše produkte.

Delavnice iz področja psihologije osebnosti:

 • OSEBNOST NA DELOVNEM MESTU – Delavnica namenjena spoznavanju z zakonitostmi osebnosti in dinamike medosebnih odnosov med njimi.
 • ČUSTVENA INTELIGENTNOST (EQ) IN ČUSTVENA AGILNOST – Delavnica za razvoj veščin čustvene inteligentnosti za dobre medosebne odnose.
 • AVTENTIČNOST IN MOTIVIRANJE SEBE – Izkustvena delavnica za razumevanje in krepitev vpliva notranje motivacije.
 • MOČ OSEBNIH VREDNOT – Delavnica namenjena raziskovanju osebnih vrednot in učinovitih vedenj, ki vrednote podpirajo.

Delavnice iz področja zdravja na delovnem mestu:

 • 5 DIMENZIJ ZDRAVJA ZA PREPREČEVANJE IZGORELOSTI – Delavnica namenjena raziskovanju celostnega modela zdravja, ki varuje pred kroničnimi boleznimi in izgorelostjo.
 • TRENING ČUJEČNOSTI ZA CELOSTNO OBVLADOVANJE STRESA – Delavnica na kateri se učimo in treniramo tehnike čuječnostne meditacije za učinkovito obvladovanje stresa in večji fokus.
 • TRENING TEHNIK SPROŠČANJA  – Delavnica namenjena učenju in treningu tehnik za sproščanje telesnih in čustvenih napetosti na delovnem mestu in v življenju.

ISKANJE LJUDI IN TALENTOV ter VODENJE KADROVSKIH POSTOPKOV

Za vas poiščemo sodelavca, ki ga iščete! S pomočjo rešitve, ki vključuje storitve oglaševanja, aktivnega iskanja najboljših kandidatov ter poglobljene selekcije pripravimo najboljši možen izbor odličnih kandidatov. Storitve omogočijo, da boste prihranili čas in denar. Gradili boste svoj ugled s spoštljivim in korektnim vodenjem kadrovskih postopkov.

UPORABA: Kadar želite poiskati najboljši kader za vaše podjetje.

ZA VAS OPRAVIMO:

✓ Analizo vašega mikro-okolja, delovnega mesta in strokovnih ter osebnostnih kompetenc;

 Raziskavo trga delovne sile;

 Pripravimo strategijo oglaševanja, grafične in vsebinske zasnove oglasa;

  Vodimo celoten postopek selekcije (iskanje, selekcija, razgovori, psihološko testiranje in primerjalna analiza);

  S psihodiagnostičnimi testi preverimo osebnostno kompetentnost kandidatov.

Predstavimo vam najboljši izbor kandidatov in vam v primeru zaposlitve svetujemo o vodenju in njihovem nadaljnem razvoju.

NUDIMO TUDI DRUGE HRM STORITVE:

 • Vodenje letnih razgovorov in razvojnih pogovorov;
 • Onboarding (načrtovan proces integracije novozaposlenega v vaše organizacijsko okolje)
 • Odhodni intervju;
 • Outplacement – pomoč odpuščenim sodelavcem na trgu dela in pri iskanju nove zaposlitve
 • Priprava sistemov nagrajevanja in plačnih sistemov.

UPORABA: Kadar želite izvedeti najbolj objektivne, zanesljive, veljavne in objektivne informacije o svojih zaposlenih.

HRM ANALIZE in STRATEŠKO SVETOVANJE

Na podlagi HRM analiz vam svetujemo kaj storiti, da okrepite zavzetost in pripadnost svojih sodelavcev. Naša metodologija omogoča poglobljeno oceno stanja čustvene energije, ki je posledica stanja organizacijske klime in stanja organizacijske kulture. Oziroma posledica izpolnjenosti osebnih vrednot na delovnem mestu. Te ocene stanj omogočajo pripravo ustreznih HRM strategij za izvedbo potrebnih sprememb za krepitev produktivne čustvene energije – rezultati v času do enega leta ter izboljšanje organizacijske klime – rezultati v času od enega do treh let in organizacijske kulture – rezultati v času od treh do petih let.

UPORABA: Kadar želite strokoven nasvet na področju strateškega vodenja ljudi.

ZA VAS OPRAVIMO:

 • Raziskavo organizacijske klime oziroma zadovoljstva s pogoji dela.
 • Raziskavo organizacijske kulture oziroma zadovoljstva s kulturo podjetja;
 • Raziskavo organizacijske energije oziroma čustvenih virov potrebnih za doseganje sprememb;
 • Raziskavo organizacijskih vrednot oziroma vedenj in prepričanj, ki krepijo medosebne vezi med sodelavci;
 • Raziskavo etične kulture podjetja oziroma raziskavo dejavnikov, ki prispevajo k etični podobi podjetja.

KLJUČNE KORISTI:

 Ozaveščanje kritičnih točk v organizacijski klimi, kulturi in energiji;

 Spodbujanje pozitivnih organizacijskih vedenj, ki ustrezajo organizacijskim vrednotam;

Sprejem ukrepov za izboljšanje obstoječega energetskega stanja zaposlenih v podjetju;

Sprejem ukrepov za izboljšanje klimatskih in kulturnih energetskih virov zaposlenih v podjetju;

Dvig motivacijske energije sodelavcev in dvig zavzetosti v podjetju;

Posledično izboljšanje ekonomskih kazalnikov poslovnega uspeha in dvig učinkovitosti dela.

Pošiljite nam sporočilo ali povpraševanje:

4 + 5 =

logo

TAKTIKA PLUS Efektivni management: svetovanje, izobraževanje in trening, d.o.o.

Tržaška ulica 279

1000 Ljubljana, Slovenia

Taktika plus d.o.o.